[10-12] Pro T-셔츠 CP-249 일타열핀 일반전사

[10-11] Pro T-셔츠 CP-241 Miracle 특수전사

[10-10] Pro T-셔츠 CP-236 Das B.C 특수전사

[10-9] Pro T-셔츠 CP-230 하늘동호회 특수전사

[10-8] Pro T-셔츠 CP-237 Splash 특수전사

[10-7] Pro T-셔츠 CP-243 CHUNG HAK 특수전사

[10-6] Pro T-셔츠 CP-235 캐프B.C 특수전사

[10-5] Pro T-셔츠 CP-233 Team of LEGEND 특수전사

[10-4] Pro T-셔츠 CP-231 lovebowilng 일반전사

[10-3] Pro T-셔츠 CP-230 Oulream 특수전사

[10-2] Pro T-셔츠 CP-229 핀테러 특수전사

[10-1] Pro T-셔츠 CP-235 PRO- T 특수전사

이름   제목 내용